Gjesing og omegns beboerforening
Generalforsamling
Onsdag d. 21. februar 2024

Antal fremmødte: 26 + bestyrelsen
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
MØDE:
Jens Sørensen vælges som dirigent. Denne konstaterer generalforsamlingen for lovlig iflg. vedtægterne, dvs rettidigt indvarslet og afholdt inden 31.03.24.

2. Valg af stemmetællere
MØDE:
Inger Birch og Jonna Duun vælges som stemmetællere.

3. Formandens beretning
MØDE:
Formand Inge Daugaard fremlægger sin beretning.
Generalforsamlingen godkender beretningen.

4. Fremlæggelse af revideret regnskab
MØDE:
Jens Rønstrup fremlægger regnskabet. Da vi er gået over til et nyt regnskabssystem, ser det anderledes ud
end vanligt. Efter afskrivning er der et overskud på 29.100 og der står i alt 208.400 på kassekreditten.
Regnskabet godkendes.

5. Fastsættelse af kontingent
MØDE:
Nuværende kontingent: Alm. medlemskab 200 kr. og husstandsmedlemsskab (2 pers) 300 kr.
Pensionister 125 kr og husstandsmedlemsskab (2 pens) 200 kr.
Beløbene blev fastsat i 2023 og de foreslås uændret.
Vedtages.

6. Behandling af indkomne forslag
MØDE: Der er ingen indkomne forslag.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 bestyrelsessuppleanter- 2 bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år alle ulige år- 3 bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år alle lige år, dvs. valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.
MØDE:
Jens Rønstrup, Thorkild Toxværd og Henrik Gregersen er på valg.
Jens og Thorkild er villige til at modtage genvalg, mens Henrik ønsker at udtræde af bestyrelsen.
Dennis Jensen foreslås og vælges.
Bestyrelsessuppleanter er Ole Klausen og Dennis Jensen.
Ole Klausen og Peter Christiansen vælges som suppleanter.

8. Valg af revisorer og revisor suppleant.
MØDE:
Revisorer er Alice Christensen og Jens Sørensen – begge genvælges
Revisor suppleant er Henning Just – genvælges.

9. Evt.
MØDE:
Der er forslag om at købe en ny opvaskemaskine – bestyrelsen har kigget på det og vil evt. søge fonde.
Mette orienterer om quizz – aftner:
Næste gang er d. 25/3 kl. 19.00, prisen er 25 kr, beløbet går til præ
mier. Desuden kan der købes øl, vand og kaffe. Der betales med kontanter.

Mette orienterer om foreningens Facebookside ”Det sker i Gjesing”
og opfordrer til at like/kommentere pga. af faldende aktivitet.

Trine og Klaus orienterer om savværket, hvor nedrivningen sandsynligvis starter i næste uge.
Der er spørgsmål om indbetaling af kontingent – de sidste år har vi
orienteret om det via løbeseddel med oplysning om Mobilepay og
kontonr. – hvilke har givet flere nye medlemmer, så det gentager vi.
Henrik takker bestyrelsen for godt samarbejde – og tak til ham også
fra bestyrelsen.
Generalforsamlingen afsluttes og formand og dirigent takker for god ro og orden.

På generalforsamlingen blev følgende bestyrelse for 2024/2025 valgt og efterfølgende konstitueret:
Formand Inge Daugaard tlf. 20 93 09 35
Næstformand Jens Rønstrup tlf. 29 44 81 95
Sekretær Jette Rod tlf. 20 94 01 41
Bestyrelsesmedlem Dennis Jensen tlf.
Bestyrelsesmedlem Thorkild Toxværd tlf. 21 51 59 49
Bilagskontrollant (uden for bestyrelsen) Birgitte Torp
Regnskabsfører (uden for bestyrelsen) Bettina Hougaard