Gjesing kirke er byens ældste samlingspunkt.

Den er bygget i årene mellem 1050-1250 og den har været brugt lige siden til alle livets store milepæle, både de glædelige og de sørgelige.

Der foregår mange ting i kirken året rundt, her er Kyndelmisse, Fastelavn, Påske, Pinse,Høst gudstjenester og selvfølgelig jule og nytårs arrangementer. Der er arrangementer rettet mod familier og børn og gudstjenester, der er bygget op om musik, og indimellem rykker kirken faktisk også udenfor murene til friluftsgudstjenesterne om sommeren.

Kirkerummet er desuden åbent for alle besøgende, når graveren er på kirkegården.

Så kom ind og deltag i et af vores hyggelige arrangementer og oplev fællesskabet og det specielle rum til fordybelse og eftertanke, som kun kirken kan byde på.

Kirkens historie

Gjesing kirke er bygget i årene omkring 1050 – 1250.
Kirkens skib og kor er i lighed med de andre kvadderstens kirker bygget i romansk stilart.

I begyndelsen havde kirken træloft, men det blev i 1500 tallet udskiftet med de nuværende fantastiske gotiske hvælvinger.

Tårnet

I denne tid udbyggedes Gjesing kirke og her blev rejst det klassiske tårn, og tilføjet et våbenhus.
Ved bygning af at det nye tårn blev den originale vestgavl nedbrudt og stenene(kvadrene) blev genanvendt suppleret med munkesten.
Netop på tårnets nordside, lidt vestligt under glamhullet er indmuret en del af en romansk ligsten, med et fint kors på stang.
I sydsiden af tårnet en indmuret en kugleformet sten, som kunne være en kanonkugle.

Koret

Korets oprindelige vindue er i brug, mens resten af de romanske vinduer er tilmurede. Både syddøren og nordddøren har rundstav langs kanten. I senmiddelalderen er indbygget krydshvælv i koret og skibet.

Det gotiske vesttårn er opført af kvadre, kamp og munkesten.

Våbenhuset var oprindelig opført af rå kamp, men blev i senmiddelalderen forhøjet med kvadre og munkesten.
I koret er der yderligere en skriftestol med udskæringer fra renæssancetiden og det grevelige Rantzauske våben.

Altertavlen er et enkelt renæssancearbejde med nyere malerier.

Alterstager fra 1602 med Otte Banners våben.

Romansk granitdøbefont med glat kumme og dåbsfad af sydtysk type med Rantzaus og Ahlefeldts våben.

Prædikestol i renæssancestil og smukke lukkede stolestader fra begyndelsen af 1600 tallet. Prædikestolen blev restaureret i 1905.

En klokke, som 1705 blæste ned fra østfløjens trappetårn på Løvenholm slot og blev ført til Gjesing kirke, er måske identisk med kirkens mindste, skriftløse klokke fra 1100-tallet. Den større klokke er fra 1641. En romansk ligsten er indmuret højt i tårnets nordside.

Menigheds-

rådet

Jens Anders Olsen

Formand
Spovevej 2
8950 Ørsted
51 79 97 12
jens-anders@sol.dk

Henning Michael Møller Just

Næstformand / Kassere
Auningvej 37
Gjesing, 8963 Auning
5146 9632
h
enning.michael.just@gmail.com

Frank Andersen

Kontaktperson
Auningvej 1, Gjesing,
8963 Auning
2834 4778
blikogws_gjesing@hotmail.dk

Inger Birch Lange

Kirkeværge
Stadionalle 4

8963
Auning
5124 2591 /8648 4154
birchbach@mail.dk

Mette Villesen

Sekretær
Auningvej
1
Gjesing, 8963 Auning
2279 2379
mettevillesen@gmail.com

Kirkens
ansatte

 

Christina Østergaard

Graver 
Tlf. 4083 1027
gjesing.graver@outlook.dk

Lars Nielsen

Gravermedhjælper
Stenalt Markvej 9
8950 Ørsted
4014 1734 / 8648 8723
minna@rougso.net

Frank Andersen

Byggesagkyndig
Auningvej 1, Gjesing,
8963 Auning
2834 4778
blikogws_gjesing@hotmail.dk